Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları

SAADET PARTİSİ
KADIN KOLLARI YÖNETMELİĞİ

 I.KISIM

GENEL ESASLAR KURULUŞ

MADDE 1- Saadet Partisi Kadın Kolları T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve Saadet Partisi tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş bir parti yan kuruluşudur.

Kadın Kollarının merkezi partinin genel merkezidir Anayasa’nın ikinci maddesinde yazılı temel niteliklerin gerçek manasıyla ve evrensel esaslara uygun olarak uygulanmasını sağlamaya çalışır.

 

AMAÇ

MADDE 2- Amaç: Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Kadınlar bir milletin geleceğinin teminatıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz

nesiller onların ellerinde şekillenmektedir.

Kadınlar; İnsanların saadeti için Şefkat ve Barışın esas alındığı, iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının, adil olanın hakim olduğu Yeniden Büyük Türkiye’nin ve Yeni Bir Dünyanın kurulmasında görev alan şuurlu topluluğun

en önemli üyeleridir.

Saadet Partisi Kadın Kolları, Kadınları siyasetin içerisine dahil ederken ona, Türkiye’nin nüfusunun yarısını oluşturan Kadınların şuurlandırılması görevini yükler.

– Kadınların siyasi şuurunu ve öz benliğini medeniyet değerlerinden süzerek olgunlaştırır.

– Bu bağlamda Kadın Kolları Kadını, Kadının sorunlarını, siyaseti, siyasi katılımı ve siyasi şuuru bir medeniyet meselesi olarak görür. Bu amaçla:

 1. Ülkemizde barışa, kardeşliğe katkıda bulunmak,
 2. Ülkemizin kalkınmasında itici güç olmak,
 3. Siyasette ahlaki kriterleri toplumsal mutabakat haline getirmek,
 4. Kadınlarımızın toplumsal değerlerimizle örtüşmeyen alışkanlıklardan, annelik ve aile sorumluluğunu yerine getirmesine engel hallerden kurtarılması için çalışmak,
 5. Saadet Partimizin ambleminde ifadesini bulan ve beş yıldızın karşılığı olan:

–          Sevgi,huzur, barış, ve kardeşliği

–          Hak ve özgürlükleri

–          Adaleti

–          Refah ve kalkınmayı

–          Saygınlığı

Genel bir toplumsal mutabakat haline getirmek ve ülkemizin uluslar arası düzeyde etkileyici gücünü artırmak,

6.       Ülkemizde önemli sorumluluklar taşıyan Kadınlarımızı; ülkesini seven,
toplumuyla barışık, ülkesi için özveride bulunabilen fertler haline getirebilmek
için gayret etmek,

7.   Kadınlarımızın:
*Sürtüşme yerine diyalogu
*Çifte standart yerine adaleti
*Sömürü yerine adil paylaşımı

*Baskı, dayatma yerine demokrasi ve insan haklarını.

*Çıkarcılık yerine yardımlaşmayı esas alan birer şahıs olmaları için çalışmak,

8.       Kadınların toplumdaki görevlerini tam olarak yapabilmeleri için gerekli olan siyasi, hukuki, idari ve ekonomik düzenlemelerin yapılabilmesi için gayret etmek,

9.         Amacı tüm insanlığın saadetini temin etmek olan Saadet Partimizin gayesini gerçekleştirmek için Kadın Kolları teşkilatlarının tamamını en verimli şekilde çalıştırmak esas alınmıştır.

  

II. KISIM

PARTİ KADIN KOLU ÜYELİĞİ ÜYE OLMA ŞARTLARI

MADDE 3- Partinin Kadın Kollarına üye olmak isteyen Kadınların siyasi partiler kanunundaki üyelik şartlarına haiz olmaları gerekir. Bunun için: a-  Partinin programı ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir beyanla bildirmek b- Partiye belirli bir aidat ödemeyi taahhüt etmek c- Türk vatandaşı olmak d- 18 yaşını doldurmuş olmak e- Başka bir partinin üyesi olmamak Şartıyla Kadın Koluna üye olabilir.

 

ÜYE OLAMAYACAKLAR

MADDE 4- Siyasi Partiler kanununun 11. Maddesinde belirtilen herhangi bir partiye üye olamayacaklar Kadın Kollarına üye olamazlar.

  

ÜYELİĞE KAYIT

MADDE 5- Kadın Kollarının kaydettikleri üyeler , parti tüzüğünün 4. maddesinde belirtilen esaslara tabidir. Kadın Kolları üyelerinin SAADET PARTİSİ’ ne üyelikleri ilçe İdare Heyetlerinin kararıyla kesinleşir.

Partinin kadın üyeleri Kadın Kollarının tabii üyesidir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 6 – Parti üyeliği sona eren kişilerin tabii olarak Kadın Kollan üyelikleri de düşer. Parti disiplinine aykırı davrananlar hem Kadın Kolları hem de Parti üyeliğinden çıkarılırlar.

  

KADIN KOLLARI ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE  7- Kadın Kolları üyeleri;

a)                       Karşılıklı sevgi ve saygı içinde, güçlü bir inançla, her bakımdan iyi yetişme ve doğru bilgi sahibi olma gayretinde olurlar.

b)      Toplumun yararı için kendilerinden fedakarlık ederek, şahsi çıkar gözetmeden milletin yararına olacak şekilde, hiç kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla ihtilaf ve çekişmeye girmeden, diğer çalışma arkadaşlarıyla beraber ekip çalışmasına uygun şekilde, uyumlu, hoşgörülü ve güzel ahlak kurallarına uygun olarak çalışırlar.

c)                        Dedikodu, haset, kibir, kin, gıybet ve iftira gibi kötü ahlaktan uzak, kendilerine verilen görevi en güzel şekilde ve titizlikle yaparlar.

d)                      Parti çalışmalarında arkadaşlarıyla istişare ederler, parti kademelerinin hiyerarşik düzen içinde verilen talimatları yerine getirirler.

e)                        Birlikte çalıştıkları başkanın talimatlarını severek uygularlar.

f)         Partisine ve liderine gönülden bağlı, vefalı olurlar,

g)                      Arkadaşlarında hata ve kusur aramazlar

h)       Partisiyle ve birlikte hizmet yaptığı arkadaşlarıyla memnuniyet
duyduklarını her halleriyle belli ederler.

i)         Olgun bir Kadın olmayı hedeflerler,

j) Herkesin huzur, barış ve kardeşlik içinde ağız tadıyla yaşayacağı, birbirini sevip sayan, yüce ahlaki değerlerle süslenmiş bir toplumun oluşması için bütün güçleriyle çalışırlar.

k) Yönetici konumunda olanlar çalışma arkadaşlarının hukukunu ve onurunu korumakla yükümlüdür.

  

III. KISIM

I.BOLUM TEŞKİLATLAR

MADDE 8- Parti Kadın Kolları Teşkilatı aşağıdaki kademelerden oluşur.

 

I-KADIN KOLLARI TEŞKİLATLARI

1)               Genel Merkez Kadın Kolu.

2)               II Kadın Kolu.

3)               İlçe Kadın Kolu.

4)               Belde Kadın Kolu.

Kadın Kolu teşkilatları, başta Genel Merkez olmak üzere parti tüzüğündeki kademelerin karar ve talimatlarına uymak zorundadır.

II-KADIN KOLU TEMSİLCİLİKLERİ

a)           Köy ve Mahalle Kadın Kolu temsilcilikleri

b)           Sandık Bölgesi Kadın Kolu temsilcilikleri

 

II.BÖLÜM

GENEL MERKEZ KADIN KOLU TEŞKİLATI

GENEL MERKEZ KADIN KOLU YÖNETİM KURULU

MADDE 9 – Genel Merkez Kadın Kolu Yönetim Kurulu, Genel İdare Kurulunun belirleyeceği 50 kişiden oluşur. Bu miktar artırılabilir, azaltılabilir. Aynı sayıda yedek üye de belirlenir.

Genel Merkez Kadın Kolu, Genel İdare Kurulu ve Teşkilat Başkanına bağlı olarak çalışır.

Genel Merkez Kadın Kolu’nun çalışma esaslarını Genel İdare Kurulu belirler. Genel İdare Kurulu Genel Merkez Kadın Kolu’nu lüzumu halinde yeniden oluşturabilir

 

GENEL MERKEZ KADIN KOLU BAŞKANI

MADDE 10 – Genel İdare Kurulu’nca belirlenen Genel Merkez Kadın Kolu oluşumunu takip eden 7 gün içerisinde toplanarak Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerini tespit eder ve görev taksimatını yapar. Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı bu görevini Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu’nun belirleyeceği süreler içerisinde yürütür.

  

GENEL MERKEZ KADIN KOLU BAŞKANLIK DİVANI

MADDE 11 – Kadın Kolu Başkanlık Divanı üyeleri ; Kadın Kolu Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen  Kadın Kolu Başkanı, Başkan yardımcıları ve Kadın Kolu Sekreteri’nden oluşur. Kadın Kolu Başkan Yardımcıları ;

a- Teşkilat Başkanı

b- Siyasi işler Başkanı

c- Dış İlişkiler Başkanı

d- Tanıtma Başkanı

e- Halkla İlişkiler Başkanı

f- Ekonomik ve Mali İşler Başkanı

g- Araştırma, Planlama, Koordinasyon Başkanı

h- Eğitim Başkanı

i- Kadın Kolu Sekreteri. Genel İdare Kurulu ihtiyaca göre Genel Merkez Kadın Kolu Başkan Yardımcılarının sayısını artırıp azaltabilir.

III.BÖLÜM

A-TAŞRA TEŞKİLATLARI İL KADIN KOLU

MADDE 12- İl Kadın Kolu; Genel Merkez Kadın Kollarının uygun görüşü ve Teşkilat Başkanının onayı ile İl Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği 15 kişiden, Büyükşehir statüsündeki illerde ise 25 kişiden oluşur. Her ilde aynı miktarda yedek üye belirlenir.

II Kadın Kolları;

 • Türkiye nüfusunun yarısının kadınlardan olduğu düşünülürse Kadın Kollarının faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Seçmen yaşına gelmiş olan Kadınların teşkilat çalışmalarına aktif olarak katılmalarını temin etmek amacıyla her türlü organizasyondan sorumludur.
 • Kadınların şuurlanması için ilçe, belde, köy ve mahalle, sandık bölgesi Kadın Kolu kadrolarının ve üyelerin eğitim programlarını İl Eğitim Başkanlığı ile işbirliği içerisinde düzenler ve takip eder.
 • İlçe, belde, köy ve mahalle ve sandık bölgesi Kadın Kollarını kurar ve teşkilat çalışma esaslarına göre çalışmalarını temin eder.
 • İl Kadın Kolları Genel Merkez Kadın Kolu’na uygun olarak hizmet ve teşkilat görev taksimatını yapar ve bu modele uygun olarak çalışır.
 • Kadın Kolları bütün teşkilat çalışmalarında aktif bir faaliyet sergilemek zorundadır.
 • il Kadın Kolları Genel Merkez Kadın Kolu’nun hazırlayacağı Kadın Kolları teşkilat rehberinde belirtilen raporları il Teşkilat Başkanının onayını aldıktan sonra Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığına her ay düzenli olarak ulaştırır.

 

İLÇE KADIN KOLU

MADDE 13- İlçe Kadın Kolu, il Kadın Kolunun uygun görüşü ve İl Teşkilatının onayı ile İlçe yönetim kurulunun belirleyeceği on bir kişiden oluşur.

Büyükşehirlere bağlı ilçelerle, illerin merkez ilçelerinde ve belediye sınırları içindeki nüfusu 50.000 ve daha fazla olan ilçelerde on beş kişiden oluşur. Aynı sayıda yedek üye belirlenir.

•  İlçe Kadın Kolları’nın kuruluş ve çalışma usulleri, il Kadın Kollarının kuruluş ve çalışma usullerine uygun olarak yapılır.

 

BELDE KADIN KOLU

MADDE 14- Belde Kadın Kolları İlçe Kadın Kollarının teklifi ve İlçe Yönetim Kurulu kararı ile ihtiyaca göre ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur, ilçe teşkilatı ve İlçe Kadın Kolunun vereceği görevleri yapar, en az üç kişiden oluşur ve ihtiyaca göre sayısı artırılır.

B-TEMSİLCİLİKLER

KADIN KOLU TEMSİLCİLİKLERİ

MADDE 15- a- Köy ve Mahalle Kadın Kolu temsilcilikleri : Köy ve

Mahalle Kadın Kolu temsilcilikleri bir temsilci ve bir temsilci yardımcısından oluşur. Ancak Büyükşehirlerdeki kalabalık köy ve mahallelerde Kadın Kolları teşkilatı köy ve mahallenin büyüklüğüne göre yeteri kadar sayı ile oluşturulabilir. Bu şekilde oluşan teşkilatların işleyişinde belde teşkilatı model olarak alınır.

Köy ve Mahalle Kadın Kolu yönetiminin başkanlığını Kadın Kolu Temsilcileri yapar.

Köy ve Mahalle Kadın Kolu Temsilcileri, beldelerde belde, ilçelerde ilçe, illerde merkez ilçe Kadın Kolları teşkilatları tarafından bağlı bulundukları temel teşkilatın belde, ilçe, merkez ilçe başkanlarının veya Teşkilat başkanlarının onayı ile belirlenir.

b- Sandık Bölgesi Kadın Kolu Temsilcilikleri : Sandı bölgesi Kadın Kolu Temsilcilikleri, bir baş müşahit ve dört müşahit olmak üzere beş kişiden oluşur. Sandık bölgesi baş müşahit ve müşahitleri köy ve mahalle Kadın kolu temsilcilerinin bağlı oldukları köy ve mahalle temsilcilerinin bilgisi dahilinde teklifleri üzerine ilçe yönetim kurulları tarafından görevlendirilir ve aynı usulle değiştirilir.

 

IV. KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 16- Disiplin işleri parti tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

MADDE 17- Kadın Kolları, üyelerinin isimlerinin bulunduğu bir defter tutar. Kadın Kolları Partiden bağımsız yazışma yapamazlar.

MADDE 18- Teşkilatın bütün kademelerindeki Kadın Kolu başkanları bulundukları Temel Teşkilat Yönetim Kurulunun müşahit üyesidir.

MADDE 19- Teşkilatın bütün kademelerindeki Kadın Kolu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri atandıkları usulle görevden alınabilir.

MADDE 20- Yönetmelikte açık bulunmayan hallerde parti tüzüğü ve siyasi partiler kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat uygulanır.

MADDE 21-   Kadın Kolları Yönetmeliği Parti Genel İdare Kurulunun Kararıyla yürürlüğe girer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Partners Section:

free premium link generator depfilepremium link generator depfile free premium link generator depfiledep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filedep filefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilefree premium link generator depfilekeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatorkeep2share premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatordatafile premium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generatorpremium link generator